Предварително-дефинирани изключения
PHP Manual

ErrorException

Увод

Изключение за грешка.

Синтаксис за класове

ErrorException
ErrorException extends Exception {
/* Свойства */
protected int $severity ;
/* Методи */
public __construct ([ string $message [, int $code [, int $severity [, string $filename [, int $lineno ]]]]] )
final public int getSeverity ( void )
/* Наследени методи */
final public string Exception::getMessage ( void )
final public int Exception::getCode ( void )
final public string Exception::getFile ( void )
final public int Exception::getLine ( void )
final public array Exception::getTrace ( void )
final public string Exception::getTraceAsString ( void )
public string Exception::__toString ( void )
final private void Exception::__clone ( void )
}

Свойства

severity

Строгост на изключението

Примери

Example #1 Превключване на всички съобщения за грешка в ErrorException.

<?php
function exception_error_handler($errno$errstr$errfile$errline ) {
throw new 
ErrorException($errstr0$errno$errfile$errline);
}
set_error_handler("exception_error_handler");

/* Trigger exception */
strpos();
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Fatal error: Uncaught exception 'ErrorException' with message 'Wrong parameter count for strpos()' in /home/bjori/tmp/ex.php:8
Stack trace:
#0 [internal function]: exception_error_handler(2, 'Wrong parameter...', '/home/bjori/php...', 8, Array)
#1 /home/bjori/php/cleandocs/test.php(8): strpos()
#2 {main}
  thrown in /home/bjori/tmp/ex.php on line 8

Съдържание


Предварително-дефинирани изключения
PHP Manual