Контролни структури
PHP Manual

else

В много случаи ще искате да изпълните една инструкция ако дадено условие е изпълнено и друга инструкция, ако условието не е изпълнено. Точно за това служи else (иначе). else разширява конструкцията if, като изпълнява инструкция в случай, че изразът в конструкцията if се изчисли на FALSE. Например, следният код ще изведе a е по-голямо от b ако $a е по-голяма от $b, или a НЕ е по-голямо от b - в противен случай:

<?php
if ($a $b) {
    echo 
"a е по-голямо от b";
} else {
    echo 
"a НЕ е по-голямо от b";
}
?>

Конструкцията else се изпълнява само ако изразът if се е изчислил на FALSE и всички налични изрази elseif (ако има такива) са се изчислили също на FALSE (вж. elseif).


Контролни структури
PHP Manual