Контролни структури
PHP Manual

if

Конструкцията if (ако) е едно от най-важните свойства на много езици, включително и на PHP. Тя позволява условно изпълнение на части от кода. PHP предоставя структура if, подобна на тази в C:

if (expr)
    statement

Както е описано и в раздела за изразите, expression се изчислява до булевата си стойност. Ако expression се изчисли на TRUE, PHP ще изпълни statement, а ако се изчисли на FALSE - ще го пренебрегне. Повече информация относно това кои стойности се изчисляват на FALSE може да бъде намерена в раздела 'Превръщане в булев тип'.

Следващият пример ще изведе a е по-голямо от b ако $a е по-голяма от $b:

<?php
if ($a $b)
    echo 
"a е по-голямо от b";
?>

В много случаи ще искате условното изпълнение на повече от една инструкция. Разбира се, няма нужда да обвивате всеки израз с клауза if. Вместо това, можете да групирате няколко инструкции в група от инструкции. Например, този код ще изведе a е по-голямо от b ако $a е по-голяма от $b и след това ще присвои стойността на $a в $b:

<?php
if ($a $b) {
    echo 
"a е по-голямо от b";
    
$b $a;
}
?>

Kонструкциите if могат да бъдат вмествани безкраен брой пъти в други конструкции if, което ви дава пълна гъвкавост за условното изпълнение на различни части от вашата програма.


Контролни структури
PHP Manual