Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual

Конфигурация по време на работа

Поведението на тези функции зависи от настройките в php.ini.

Конфигурационни опции за файловата система и потоци
Име По подразбиране Сменяема Списък на промените
allow_url_fopen "1" PHP_INI_ALL PHP_INI_ALL в PHP <= 4.3.4. PHP_INI_SYSTEM в PHP < 6. Налична от PHP 4.0.4.
allow_url_include "0" PHP_INI_ALL PHP_INI_SYSTEM in PHP 5. Налична от PHP 5.2.0.
user_agent NULL PHP_INI_ALL Налична от PHP 4.3.0.
default_socket_timeout "60" PHP_INI_ALL Налична от PHP 4.3.0.
from "" PHP_INI_ALL  
auto_detect_line_endings "0" PHP_INI_ALL Налична от PHP 4.3.0.

Тук има кратко описание на конфигурационните директиви.

allow_url_fopen boolean

Тази опция активира URL опаковките, които дават възможност за достъп до URL обекти сякаш са файлове. По подразбиране има ftp и http опаковки за достъп до отдалечени файлове, но някои разширения като zlib могат да регистрират и други.

Забележка: Тази опция може да бъде включвана единствено чрез php.ini поради съображения за сигурност.

Забележка: Тази опция беше въведена веднага след издаването на PHP версия 4.0.3. За нея и по-големи версии можете да забраните тази функционалност при компилиране на PHP, използвайки конфигурационна опция --disable-url-fopen-wrapper .

Предупреждение

Под Windows за версии преди PHP 4.3.0 следните функции не поддържат достъп до отдалечени файлове: include(), include_once(), require(), require_once() и функциите imagecreatefromXXX в разширение GD Функции.

allow_url_include boolean

Тази опция разрешава използването на URL опаковки за следните функции: include(), include_once(), require(), require_once().

Забележка: Тази опция изисква allow_url_fopen да е включена.

user_agent string

Дефинира низ, идентифициращ клиентската програма, който ще бъде изпращан от PHP при използване на http опаковка.

default_socket_timeout integer

Брой секунди за изчакване на сокет-базирани потоци.

Забележка: Налична от PHP 4.3.0.

from string

Дефинира паролата за анонимен ftp достъп (вашият email).

auto_detect_line_endings boolean

Когато е включена, PHP ще провери данните изчетени с fgets() и file(), за да определи използваната поредица за край на ред (Unix, MS-Dos или Macintosh).

Това позволява PHP да работи със системи Macintosh, но по подразбиране е изключена (Off), защото: е по-ефективно и по-лесно (по отношение на използвано машинно време) да се изчете "ръчно" само първия ред и спрямо него да се определи използваната поредица за край на ред; хората, използващи системи Unix ще се сблъскат с липса на обратна съвместимост в поведението на PHP.

Забележка: Налична от PHP 4.3.0


Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual