Функции за работа с масиви
PHP Manual

count

(PHP 4, PHP 5)

countВръща броя на елементите на даден масив или броя на свойствата на даден обект

Описание

int count ( mixed $var [, int $mode= COUNT_NORMAL ] )

Връща броя на елементите на даден масив или броя на свойствата на даден обект

За обекти, ако имате инсталирано разширението SPL, можете да се възползвате от count() като осъществите интерфейса Countable. Този интерфейс има само един метод - count(), който връща стойността върната от функцията count().

Моля, обърнете се към частта Масиви от ръководството, за повече информация по отношение на това как са реализирани и как се използват масивите в PHP.

Параметри

var

Масивът.

mode

Ако незадължителният параметър mode е установен в COUNT_RECURSIVE (или 1), count() ще преброи елементите на масива рекурсивно. Това е особено полезно при намирането на броя на елементите на многомерен масив. Стойността по подразбиране на параметъра mode е 0. count() не може да открие сама случаите на безкрайна рекурсия.

Връщани стойности

Връща броя на елементите на променливата var , която обикновено е масив, тъй като всяка друга променлива би имала само един елемент.

Ако параметърът var не е масив или обект, който да осъществява интерфейса Countable, ще бъде върната стойност 1. Има само едно изключение от това правило - ако var е NULL ще бъде върната стойност 0.

Внимание

count() ще върне 0 при променлива, която не е установена, а също така ще върне 0 и при променлива, която е инициализирана с празен масив. Използвайте функция isset(), за да разберете дали дадена променлива е установена.

Дневник на промените

Версия Описание
4.2.0 Добавен е незадължителният параметър mode .

Примери

Example #1 Пример за count()

<?php
$a
[0] = 1;
$a[1] = 3;
$a[2] = 5;
$result count($a);
// $result == 3

$b[0]  = 7;
$b[5]  = 9;
$b[10] = 11;
$result count($b);
// $result == 3

$result count(null);
// $result == 0

$result count(false);
// $result == 1
?>

Example #2 Пример за рекурсивно изпълнение на count()

<?php
$food 
= array('fruits' => array('orange''banana''apple'),
              
'veggie' => array('carrot''collard''pea'));

// ракурсивно изброяване
echo count($foodCOUNT_RECURSIVE); // извежда 8

// нормално изброяване
echo count($food); // извежда 2

?>

Вж. също


Функции за работа с масиви
PHP Manual