Функции за работа с масиви
PHP Manual

current

(PHP 4, PHP 5)

currentВръща текущия елемент на масива

Описание

mixed current ( array &$array )

Всеки масив притежава вътрешен указател към текущия си елемент, който се инициализира с първия елемент вмъкнат в масива.

Параметри

array

Масивът.

Връщани стойности

Функцията current() просто връща стойността на елемента на масива, към който в момента сочи вътрешния указател. Тя по никакъв начин не премества указателя. Ако вътрешният указател сочи извън списъка на елементите или масивът е празен, функцията current() връща FALSE.

Предупреждение

Тази функция може да върне булева стойност FALSE, но може също да върне небулева стойност, която се интерпретира като FALSE, като 0 или "". Вижте раздел Булев тип за повече информация. Използвайте оператора === за проверка на връщаната стойност от тази функция.

Примери

Example #1 Пример за current() и други свързани с нея функции

<?php
$transport 
= array('foot''bike''car''plane');
$mode current($transport); // $mode = 'foot';
$mode next($transport);    // $mode = 'bike';
$mode current($transport); // $mode = 'bike';
$mode prev($transport);    // $mode = 'foot';
$mode end($transport);     // $mode = 'plane';
$mode current($transport); // $mode = 'plane';

$arr = array();
var_dump(current($arr)); // bool(false)

$arr = array(array());
var_dump(current($arr)); // array(0) { }
?>

Бележки

Забележка: Не е възможно да се разграничи края на масива от елемент със стойност FALSE. За да обходите правилно масив, който съдържа елементи със стойност FALSE, вижте функция each().

Вж. също


Функции за работа с масиви
PHP Manual