Exif Функции
PHP Manual

exif_tagname

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

exif_tagnameGet the header name for an index

Описание

string exif_tagname ( int $index )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Параметри

index

The image index

Връщани стойности

Returns the header name, or FALSE if index is undefined.

Вж. също


Exif Функции
PHP Manual