Функции за работа с файловата система
PHP Manual

fgets

(PHP 4, PHP 5)

fgetsВзима ред от файл от позицията, сочена от файловия указател

Описание

string fgets ( resource $handle [, int $length ] )

Взима ред от файл от позицията, сочена от файловия указател.

Параметри

handle

Файловият указател трябва да бъде валиден, и трябва да сочи към файл, който е бил отворен успешно чрез функция fopen() или fsockopen() (и все още да не е затворен от fclose()).

length

Четето спира, когато се изпълни едно от условията: изчетени length - 1 символи или е срещнат символ(и) за нов ред (който (които) се включва в върнатия низ), или се достигне до EOF (край на файла). Ако дължина length не е подадена четенето ще продължи до достигане до края на реда.

Забележка: До PHP 4.3.0, неподаването на length се подразбираше като подаване на 1024. Ако повечето редове в даден файл са по-дълги от 8KB е по ефикасно ако вашия скрипт използва този параметър.

Връщани стойности

Връща низ с дължина до length - 1 байта изчетен от файл указан чрез handle .

При грешка връща FALSE.

Дневник на промените

Версия Описание
4.3.0 fgets() е вече двоично безопасна.
4.2.0 Параметърът length стана опционален

Примери

Example #1 Изчитане на файл ред по ред

<?php
$handle 
= @fopen("/tmp/inputfile.txt""r");
if (
$handle) {
    while (!
feof($handle)) {
        
$buffer fgets($handle4096);
        echo 
$buffer;
    }
    
fclose($handle);
}
?>

Бележки

Забележка: В случай че PHP не разпознава правилно краищата на редовете при четене или писане на файлове в Macintosh (или файлове създадени на Macintosh), включването на конфигурационната директива по време на изпълнение auto_detect_line_endings може да помогне за разрешаване на проблема.

Забележка: Хората, които са свикнали на "C" семантиката на fgets() трябва да имат предвид разликата на това как EOF е върнат.

Вж. също


Функции за работа с файловата система
PHP Manual