Функции за променливи
PHP Manual

floatval

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

floatvalВръща стойност с плаваща запетая на променлива

Описание

float floatval ( mixed $var )

Връща стойността с плаваща запетая на променливата var .

Параметри

var

Може да бъде всякакъв скаларен вид. Не можете да прилагате floatval() върху масиви и обекти.

Връщани стойности

Числото с плаваща запетая на дадена променлива.

Примери

Example #1 Пример за floatval()

<?php
$var 
'122.34343The';
$float_value_of_var floatval($var);
echo 
$float_value_of_var// 122.34343
?>

Вж. също


Функции за променливи
PHP Manual