Функции за низове
PHP Manual

get_html_translation_table

(PHP 4, PHP 5)

get_html_translation_tableВръща таблицата за преобразуване, използвана от функциите htmlspecialchars() и htmlentities()

Описание

array get_html_translation_table ([ int $table= HTML_SPECIALCHARS [, int $quote_style= ENT_COMPAT ]] )

get_html_translation_table() връща таблицата за преобразуване, използвана вътрешно от функциите htmlspecialchars() и htmlentities().

Забележка: Специалните знаци могат да бъдат преобразувани по няколко начина, като например " може да бъде преобразувано до ", " или &#x22. get_html_translation_table() връща само най-общия им вид.

Параметри

table

Има две нови константи (HTML_ENTITIES, HTML_SPECIALCHARS), които позволяват указването на нужната таблица за преобразуване. Стойността по подразбиране на table е HTML_SPECIALCHARS.

quote_style

Както при htmlspecialchars() и htmlentities(), така и тук можете по желание да укажете quote_style (стила на кавичките). Режимът по подразбиране е ENT_COMPAT. Вж. също описанието на тези режими в htmlspecialchars().

Връщани стойности

Връща таблицата за преобразуване като масив.

Примери

Example #1 Пример за таблица за преобразуване

<?php
$trans 
get_html_translation_table(HTML_ENTITIES);
$str "Hallo & <Frau> & Kramer";
$encoded strtr($str$trans);

echo 
$encoded;
?>

Примерът по-горе ще изведе:

Hallo &amp;amp; &amp;lt;Frau&amp;gt; &amp;amp; Kr&amp;auml;mer

Вж. също


Функции за низове
PHP Manual