Функции за низове
PHP Manual

htmlentities

(PHP 4, PHP 5)

htmlentitiesПреобразува всички подходящи знаци в HTML единици

Описание

string htmlentities ( string $string [, int $quote_style= ENT_COMPAT [, string $charset [, bool $double_encode= true ]]] )

Функцията е идентична на htmlspecialchars() във всяко едно отношение, с изключение на това, че с htmlentities() всички знаци, които имат съответстващи HTML единици, биват преобразувани в тези единици.

Ако искате да изпълните обратната операция, можете да използвате функция html_entity_decode().

Параметри

string

Входният низ.

quote_style

Също както htmlspecialchars(), незадължителният втори параметър quote_style указва как функцията да преобразува единичните и двойните кавички. Може да приеме като стойност една от трите константи, като по подразбиране е ENT_COMPAT:

Допустими quote_style константи
Наименование на константата Описание
ENT_COMPAT Преобразува двойните кавички и оставя единичните без изменение.
ENT_QUOTES Преобразува и двойните и единичните кавички.
ENT_NOQUOTES Оставя и двойните и единичните кавички без изменение.

charset

Също както htmlspecialchars(), незадължителният трети аргумент charset указва набора от знаци който се използва при преобразуването. Поддръжката на този аргумент беше добавена в PHP 4.1.0. Понастоящем, наборът от знаци по подразбиране е ISO-8859-1.

От PHP 4.3.0 се поддържат следните знакови набори.

Поддържани знакови набори
Знаков набор Псевдоними Описание
ISO-8859-1 ISO8859-1 Западно европейски, Latin-1
ISO-8859-15 ISO8859-15 Западно европейски, Latin-9. Добавя липсващите в Latin-1(ISO-8859-1) знак за евро, френски и финландски букви.
UTF-8   ASCII съвместим многобитов 8-bit Unicode.
cp866 ibm866, 866 Знаков набор на кирилица характерен за DOS. Този знаков набор се поддържа от 4.3.2.
cp1251 Windows-1251, win-1251, 1251 Знаков набор на кирилица характерен за Windows. Този знаков набор се поддържа от 4.3.2.
cp1252 Windows-1252, 1252 Западно европейски знаков набор характерен за Windows.
KOI8-R koi8-ru, koi8r Руски знаков набор. Този знаков набор се поддържа от 4.3.2.
BIG5 950 Традиционен китайски, предимно използван в Тайван.
GB2312 936 Опростен китайски, национален стандарт за знаков набор.
BIG5-HKSCS   Big5 с разширение за Хонг Конг, традиционен китайски.
Shift_JIS SJIS, 932 Японски знаков набор
EUC-JP EUCJP Японски знаков набор

Забележка: Всички други знакови набори не се разпознават и вместо тях ще бъде използван ISO-8859-1.

double_encode

Ако double_encode е изключен, PHP няма да кодира съществуващите html единици. По подразбиране всички се преобразуват.

Връщани стойности

Връща кодираните данни

Дневник на промените

Версия Описание
5.2.3 Добавен е параметъра double_encode .
4.1.0 Добавен е параметъра charset .
4.0.3 Добавен е параметъра quote_style .

Примери

Example #1 Пример за htmlentities()

<?php
$str 
"'Цитатът' е <b>удебелен</b>";

// Изход: 'Цитатът' е &lt;b&gt;удебелен&lt;/b&gt;
echo htmlentities($str);

// Изход: &#039;Цитатът&#039; е &lt;b&gt;удебелен&lt;/b&gt;
echo htmlentities($strENT_QUOTES);
?>

Вж. също


Функции за низове
PHP Manual