GD Функции
PHP Manual

imagecreatefromgd2part

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5)

imagecreatefromgd2partCreate a new image from a given part of GD2 file or URL

Описание

resource imagecreatefromgd2part ( string $filename , int $srcX , int $srcY , int $width , int $height )

Create a new image from a given part of GD2 file or URL.

Съвет

Даден URL може да бъде използван като име на файл с тази функция ако fopen wrappers е включено. Виж fopen() за повече подробности относно начина, по който се задава име на файл и List of Supported Protocols/Wrappers за списък с поддържаните URL протоколи.

Параметри

filename

Path to the GD2 image.

srcX

x-coordinate of source point.

srcY

y-coordinate of source point.

width

Source width.

height

Source height.

Връщани стойности

Returns an image resource identifier on success, FALSE on errors.

Примери

Example #1 imagecreatefromgd2part() example

<?php
// For this example we need the image size before
$image getimagesize('./test.gd2');

// Create the image instance now we got the image 
// sizes
$im imagecreatefromgd2part('./test.gd2'44, ($image[0] / 2) - 6, ($image[1] / 2) - 6);

// Do an image operation, in this case we emboss the 
// image if PHP5+
if(function_exists('imagefilter'))
{
    
imagefilter($imIMG_FILTER_EMBOSS);
}

// Save optimized image
imagegd2($im'./test_emboss.gd2');
imagedestroy($im);
?>

Бележки

Забележка: Тази функция изисква GD 2.0.1 или по-нова (препоръчва се 2.0.28 или по-нова).

Предупреждение

Windows версиите на PHP преди PHP 4.3.0 не поддържат достъпа до отдалечени файлове посредством тази функция, дори и ако allow_url_fopen е включено.


GD Функции
PHP Manual