GD Функции
PHP Manual

imagecreatefromgif

(PHP 4, PHP 5)

imagecreatefromgifCreate a new image from file or URL

Описание

resource imagecreatefromgif ( string $filename )

imagecreatefromgif() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Съвет

Даден URL може да бъде използван като име на файл с тази функция ако fopen wrappers е включено. Виж fopen() за повече подробности относно начина, по който се задава име на файл и List of Supported Protocols/Wrappers за списък с поддържаните URL протоколи.

Параметри

filename

Path to the GIF image.

Връщани стойности

Returns an image resource identifier on success, FALSE on errors.

Примери

Example #1 Example to handle an error during loading of a GIF

<?php
function LoadGif($imgname)
{
    
/* Attempt to open */
    
$im = @imagecreatefromgif($imgname);

    
/* See if it failed */
    
if(!$im)
    {
        
/* Create a blank image */
        
$im imagecreatetruecolor (15030);
        
$bgc imagecolorallocate ($im255255255);
        
$tc imagecolorallocate ($im000);

        
imagefilledrectangle ($im0015030$bgc);

        
/* Output an error message */
        
imagestring ($im155'Error loading ' $imgname$tc);
    }

    return 
$im;
}

header('Content-Type: image/gif');

$img LoadGif('bogus.image');

imagegif($img);
imagedestroy($img);
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Бележки

Забележка: GIF support was removed from the GD library in Version 1.6, and added back in Version 2.0.28. This function is not available between these versions.

Предупреждение

Windows версиите на PHP преди PHP 4.3.0 не поддържат достъпа до отдалечени файлове посредством тази функция, дори и ако allow_url_fopen е включено.


GD Функции
PHP Manual