GD Функции
PHP Manual

imagecreatefromjpeg

(PHP 4, PHP 5)

imagecreatefromjpegCreate a new image from file or URL

Описание

resource imagecreatefromjpeg ( string $filename )

imagecreatefromjpeg() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Съвет

Даден URL може да бъде използван като име на файл с тази функция ако fopen wrappers е включено. Виж fopen() за повече подробности относно начина, по който се задава име на файл и List of Supported Protocols/Wrappers за списък с поддържаните URL протоколи.

Параметри

filename

Path to the JPEG image.

Връщани стойности

Returns an image resource identifier on success, FALSE on errors.

Примери

Example #1 Example to handle an error during loading of a JPEG

<?php
function LoadJpeg($imgname)
{
    
/* Attempt to open */
    
$im = @imagecreatefromjpeg($imgname);

    
/* See if it failed */
    
if(!$im)
    {
        
/* Create a black image */
        
$im  imagecreatetruecolor(15030);
        
$bgc imagecolorallocate($im255255255);
        
$tc  imagecolorallocate($im000);

        
imagefilledrectangle($im0015030$bgc);

        
/* Output an error message */
        
imagestring($im155'Error loading ' $imgname$tc);
    }

    return 
$im;
}

header('Content-Type: image/jpeg');

$img LoadJpeg('bogus.image');

imagejpeg($img);
imagedestroy($img);
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Бележки

Забележка: JPEG support is only available if PHP was compiled against GD-1.8 or later.

Предупреждение

Windows версиите на PHP преди PHP 4.3.0 не поддържат достъпа до отдалечени файлове посредством тази функция, дори и ако allow_url_fopen е включено.


GD Функции
PHP Manual