GD Функции
PHP Manual

imageellipse

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

imageellipseDraw an ellipse

Описание

bool imageellipse ( resource $image , int $cx , int $cy , int $width , int $height , int $color )

Draws an ellipse centered at the specified coordinates.

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

cx

x-coordinate of the center.

cy

y-coordinate of the center.

width

The ellipse width.

height

The ellipse height.

color

The color of the ellipse. A color identifier created with imagecolorallocate().

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 imageellipse() example

<?php

// Create a blank image.
$image imagecreatetruecolor(400300);

// Select the background color.
$bg imagecolorallocate($image000);

// Fill the background with the color selected above.
imagefill($image00$bg);

// Choose a color for the ellipse.
$col_ellipse imagecolorallocate($image255255255);

// Draw the ellipse.
imageellipse($image200150300200$col_ellipse);

// Output the image.
header("Content-type: image/png");
imagepng($image);

?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Бележки

Забележка: This function requires GD 2.0.2 or later.

Вж. също


GD Функции
PHP Manual