GD Функции
PHP Manual

imagefilledellipse

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

imagefilledellipseDraw a filled ellipse

Описание

bool imagefilledellipse ( resource $image , int $cx , int $cy , int $width , int $height , int $color )

Draws an ellipse centered at the specified coordinate on the given image .

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

cx

x-coordinate of the center.

cy

y-coordinate of the center.

width

The ellipse width.

height

The ellipse height.

color

The fill color. A color identifier created with imagecolorallocate().

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 imagefilledellipse() example

<?php

// create a blank image
$image imagecreatetruecolor(400300);

// fill the background color
$bg imagecolorallocate($image000);

// choose a color for the ellipse
$col_ellipse imagecolorallocate($image255255255);

// draw the white ellipse
imagefilledellipse($image200150300200$col_ellipse);

// output the picture
header("Content-type: image/png");
imagepng($image);

?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Бележки

Забележка: Тази функция изисква GD 2.0.1 или по-нова (препоръчва се 2.0.28 или по-нова).

Вж. също


GD Функции
PHP Manual