GD Функции
PHP Manual

imagefontheight

(PHP 4, PHP 5)

imagefontheightGet font height

Описание

int imagefontheight ( int $font )

Returns the pixel height of a character in the specified font.

Параметри

font

Може да бъде 1, 2, 3, 4, 5 за вградените шрифтове, кодирани в latin2, (където по-големите числа означават по-голям шрифт) или някой от вашите собствени идентификатори, регистрирани посредством функция imageloadfont().

Връщани стойности

Returns the height of the pixel.

Примери

Example #1 Using imagefontheight() on built-in fonts

<?php
echo 'Font height: ' imagefontheight(4);
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Font height: 16

Example #2 Using imagefontheight() together with imageloadfont()

<?php
// Load a .gdf font
$font imageloadfont('anonymous.gdf');

echo 
'Font height: ' imagefontheight($font);
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Font height: 43

Вж. също


GD Функции
PHP Manual