GD Функции
PHP Manual

imagefontwidth

(PHP 4, PHP 5)

imagefontwidthGet font width

Описание

int imagefontwidth ( int $font )

Returns the pixel width of a character in font.

Параметри

font

Може да бъде 1, 2, 3, 4, 5 за вградените шрифтове, кодирани в latin2, (където по-големите числа означават по-голям шрифт) или някой от вашите собствени идентификатори, регистрирани посредством функция imageloadfont().

Връщани стойности

Returns the width of the pixel

Примери

Example #1 Using imagefontwidth() on built-in fonts

<?php
echo 'Font width: ' imagefontwidth(4);
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Font width: 8

Example #2 Using imagefontwidth() together with imageloadfont()

<?php
// Load a .gdf font
$font imageloadfont('anonymous.gdf');

echo 
'Font width: ' imagefontwidth($font);
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Font width: 23

Вж. също


GD Функции
PHP Manual