GD Функции
PHP Manual

imageinterlace

(PHP 4, PHP 5)

imageinterlaceEnable or disable interlace

Описание

int imageinterlace ( resource $image [, int $interlace= 0 ] )

imageinterlace() turns the interlace bit on or off.

If the interlace bit is set and the image is used as a JPEG image, the image is created as a progressive JPEG.

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

interlace

If non-zero, the image will be interlaced, else the interlace bit is turned off.

Връщани стойности

Returns 1 if the interlace bit is set for the image, 0 otherwise.

Примери

Example #1 Turn on interlacing using imageinterlace()

<?php
// Create an image instance
$im imagecreatefrom('php.gif');

// Enable interlancing
imageinterlace($imtrue);

// Save the interfaced image
imagegif($im'./php_interlaced.gif');
imagedestroy($im);
?>


GD Функции
PHP Manual