GD Функции
PHP Manual

imageistruecolor

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5)

imageistruecolorFinds whether an image is a truecolor image

Описание

bool imageistruecolor ( resource $image )

imageistruecolor() finds whether the image image is a truecolor image.

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

Връщани стойности

Returns TRUE if the image is truecolor, FALSE otherwise.

Примери

Example #1 Simple detection of true color image instances using imageistruecolor()

<?php
// $im is an image instance

// Check if image is a true color image or not
if(!imageistruecolor($im))
{
    
// Create a new true color image instance
    
$tc imagecreatetruecolor(imagesx($im), imagesy($im));

    
imagecopy($tc$im0000imagesx($im), imagesy($im));
    
imagedestroy($im);

    
$im $tc;
    
$tc NULL;
}

// Continue working with image instance
?>

Бележки

Забележка: Тази функция изисква GD 2.0.1 или по-нова (препоръчва се 2.0.28 или по-нова).

Вж. също


GD Функции
PHP Manual