GD Функции
PHP Manual

imagelayereffect

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

imagelayereffectSet the alpha blending flag to use the bundled libgd layering effects

Описание

bool imagelayereffect ( resource $image , int $effect )

Set the alpha blending flag to use the bundled libgd layering effects.

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

effect

One of the following constants:


IMG_EFFECT_REPLACE
Use pixel replacement (equivalent of passing TRUE to imagealphablending())
IMG_EFFECT_ALPHABLEND
Use normal pixel blending (equivalent of passing FALSE to imagealphablending())
IMG_EFFECT_NORMAL
Same as IMG_EFFECT_ALPHABLEND.
IMG_EFFECT_OVERLAY
Overlay has the effect that black background pixels will remain black, white background pixels will remain white, but grey background pixels will take the colour of the foreground pixel.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 imagelayereffect() example

<?php
// Setup an image
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Set a background
imagefilledrectangle($im00100100imagecolorallocate($im220220220));

// Apply the overlay alpha blending flag
imagelayereffect($imIMG_EFFECT_OVERLAY);

// Draw two grey ellipses
imagefilledellipse($im50504040imagecolorallocate($im100255100));
imagefilledellipse($im50505080imagecolorallocate($im100100255));
imagefilledellipse($im50508050imagecolorallocate($im255100100));

// Output
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Бележки

Забележка: Тази функция е налична единствено ако PHP е компилиран с пакетираната (bundled) версия на GD библиотеката.

Забележка: Тази функция изисква GD 2.0.1 или по-нова (препоръчва се 2.0.28 или по-нова).


GD Функции
PHP Manual