GD Функции
PHP Manual

imagesetpixel

(PHP 4, PHP 5)

imagesetpixelSet a single pixel

Описание

bool imagesetpixel ( resource $image , int $x , int $y , int $color )

imagesetpixel() draws a pixel at the specified coordinate.

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

x

x-coordinate.

y

y-coordinate.

color

A color identifier created with imagecolorallocate().

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 imagesetpixel() example

A random drawing that ends with a regular picture.

<?php

$x 
200;
$y 200;

$gd imagecreatetruecolor($x$y);
 
$corners[0] = array('x' => 100'y' =>  10);
$corners[1] = array('x' =>   0'y' => 190);
$corners[2] = array('x' => 200'y' => 190);

$red imagecolorallocate($gd25500); 

for (
$i 0$i 100000$i++) {
  
imagesetpixel($gdround($x),round($y), $red);
  
$a rand(02);
  
$x = ($x $corners[$a]['x']) / 2;
  
$y = ($y $corners[$a]['y']) / 2;
}
 
header('Content-Type: image/png');
imagepng($gd);

?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Вж. също


GD Функции
PHP Manual