GD Функции
PHP Manual

imagesetthickness

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

imagesetthicknessSet the thickness for line drawing

Описание

bool imagesetthickness ( resource $image , int $thickness )

imagesetthickness() sets the thickness of the lines drawn when drawing rectangles, polygons, ellipses etc. etc. to thickness pixels.

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

thickness

Thickness, in pixels.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 imagesetthickness() example

<?php
// Create a 200x100 image
$im imagecreatetruecolor(200100);
$white imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
$black imagecolorallocate($im0x000x000x00);

// Set the background to be white
imagefilledrectangle($im0029999$white);

// Set the line thickness to 5
imagesetthickness($im5);

// Draw the rectangle
imagerectangle($im141418585$black);

// Output image to the browser
header('Content-Type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Бележки

Забележка: Тази функция изисква GD 2.0.1 или по-нова (препоръчва се 2.0.28 или по-нова).


GD Функции
PHP Manual