GD Функции
PHP Manual

imagestring

(PHP 4, PHP 5)

imagestringDraw a string horizontally

Описание

bool imagestring ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $string , int $color )

Draws a string at the given coordinates.

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

font

Може да бъде 1, 2, 3, 4, 5 за вградените шрифтове, кодирани в latin2, (където по-големите числа означават по-голям шрифт) или някой от вашите собствени идентификатори, регистрирани посредством функция imageloadfont().

x

x-coordinate of the upper left corner.

y

y-coordinate of the upper left corner.

string

The string to be written.

color

A color identifier created with imagecolorallocate().

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 imagestring() example

<?php
// Create a 100*30 image
$im imagecreate(10030);

// White background and blue text
$bg imagecolorallocate($im255255255);
$textcolor imagecolorallocate($im00255);

// Write the string at the top left
imagestring($im500'Hello world!'$textcolor);

// Output the image
header('Content-type: image/png');

imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Вж. също


GD Функции
PHP Manual