GD Функции
PHP Manual

imagestringup

(PHP 4, PHP 5)

imagestringupDraw a string vertically

Описание

bool imagestringup ( resource $image , int $font , int $x , int $y , string $string , int $color )

Draws a string vertically at the given coordinates.

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

font

Може да бъде 1, 2, 3, 4, 5 за вградените шрифтове, кодирани в latin2, (където по-големите числа означават по-голям шрифт) или някой от вашите собствени идентификатори, регистрирани посредством функция imageloadfont().

x

x-coordinate of the upper left corner.

y

y-coordinate of the upper left corner.

string

The string to be written.

color

A color identifier created with imagecolorallocate().

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 imagestring() example

<?php
// create a 100*100 image
$im imagecreatetruecolor(100100);

// Write the text
$textcolor imagecolorallocate($im0xFF0xFF0xFF);
imagestringup($im34080'gd library'$textcolor);

// Save the image
imagepng($im'./stringup.png');
imagedestroy($im);
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Вж. също


GD Функции
PHP Manual