The Imagick class
PHP Manual

Imagick::clipImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::clipImageClips along the first path from the 8BIM profile

Описание

bool Imagick::clipImage ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Clips along the first path from the 8BIM profile, if present.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual