The Imagick class
PHP Manual

Imagick::colorizeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::colorizeImageBlends the fill color with the image

Описание

bool Imagick::colorizeImage ( mixed $colorize , mixed $opacity )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Blends the fill color with each pixel in the image.

Параметри

colorize

ImagickPixel object or a string containing the colorize color

opacity

ImagickPixel object or an float containing the opacity value. 1.0 is fully opaque and 0.0 is fully transparent.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.

Дневник на промените

Версия Описание
2.1.0 Now allows a string representing the color as the first parameter and a float representing the opacity value as the second parameter. Previous versions allow only an ImagickPixel objects.


The Imagick class
PHP Manual