The Imagick class
PHP Manual

Imagick::commentImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::commentImageAdds a comment to your image

Описание

bool Imagick::commentImage ( string $comment )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Adds a comment to your image.

Параметри

comment

The comment to add

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.

Примери

Example #1 Using Imagick::commentImage():

Commenting an image and retrieving the comment:

<?php

/* Create new Imagick object */
$im = new imagick();

/* Create an empty image */
$im->newImage(100100, new ImagickPixel("red"));

/* Add comment to the image */
$im->commentImage("Hello World!");

/* Display the comment */
echo $im->getImageProperty("comment");

?>


The Imagick class
PHP Manual