The Imagick class
PHP Manual

Imagick::compareImageLayers

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::compareImageLayersReturns the maximum bounding region between images

Описание

Imagick Imagick::compareImageLayers ( int $method )

Compares each image with the next in a sequence and returns the maximum bounding region of any pixel differences it discovers. Този метод съществува ако Imagick е била компилирана за версия 6.2.9 на ImageMagick или по-нова.

Параметри

method

One of the layer method constants.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.

Примери

Example #1 Using Imagick::compareImageLayers()

Comparing image layers

<?php
/* create new imagick object */
$im = new Imagick("test.gif");

/* optimize the image layers */
$result $im->compareImageLayers(imagick::LAYERMETHOD_COALESCE);

/* work on the $result */
?>

Вж. също


The Imagick class
PHP Manual