The Imagick class
PHP Manual

Imagick::cropImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::cropImageExtracts a region of the image

Описание

bool Imagick::cropImage ( int $width , int $height , int $x , int $y )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Extracts a region of the image.

Параметри

width

The width of the crop

height

The height of the crop

x

The X coordinate of the cropped region's top left corner

y

The Y coordinate of the cropped region's top left corner

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual