The Imagick class
PHP Manual

Imagick::displayImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::displayImagesDisplays an image or image sequence

Описание

bool Imagick::displayImages ( string $servername )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Displays an image or image sequence on a X server.

Параметри

servername

The X server name

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual