The Imagick class
PHP Manual

Imagick::enhanceImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::enhanceImageImproves the quality of a noisy image

Описание

bool Imagick::enhanceImage ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Applies a digital filter that improves the quality of a noisy image.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual