The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getCompression

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getCompressionGets the object compression type

Описание

int Imagick::getCompression ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Gets the object compression type.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual