The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageDelay

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageDelayGets the image delay

Описание

int Imagick::getImageDelay ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Gets the image delay.

Връщани стойности

Returns the image delay and throws ImagickException on failure.


The Imagick class
PHP Manual