The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageDispose

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageDisposeGets the image disposal method

Описание

int Imagick::getImageDispose ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Gets the image disposal method.

Връщани стойности

Returns the dispose method on success, throws an ImagickException on failure.


The Imagick class
PHP Manual