The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageGeometry

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageGeometryGets the width and height as an associative array

Описание

array Imagick::getImageGeometry ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the width and height as an associative array.

Връщани стойности

Returns an array with the width/height of the image, throws ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual