The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageGreenPrimary

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageGreenPrimaryReturns the chromaticy green primary point

Описание

array Imagick::getImageGreenPrimary ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the chromaticity green primary point. Returns an array with the keys "x" and "y".

Връщани стойности

Returns an array with the keys "x" and "y" on success, throws an ImagickException on failure.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual