The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageHistogram

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageHistogramGets the image histogram

Описание

array Imagick::getImageHistogram ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the image histogram as an array of ImagickPixel objects.

Връщани стойности

Returns the image histogram as an array of ImagickPixel objects, throwing ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual