The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageIterations

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageIterationsGets the image iterations

Описание

int Imagick::getImageIterations ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Gets the image iterations.

Връщани стойности

Returns the image iterations as an integer, throws ImagickException on failure.


The Imagick class
PHP Manual