The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageOrientation

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageOrientationGets the image orientation.

Описание

int Imagick::getImageOrientation ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Gets the image orientation. The return value is one of the orientation constants.

Връщани стойности

Returns an int on success, throws ImagickException on failure.


The Imagick class
PHP Manual