The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageProfile

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageProfileReturns the named image profile

Описание

string Imagick::getImageProfile ( string $name )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the named image profile.

Параметри

name

The name of the profile to return.

Връщани стойности

Returns a string containing the image profile, throws ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual