The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageResolution

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageResolutionGets the image X and Y resolution

Описание

array Imagick::getImageResolution ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Gets the image X and Y resolution.

Връщани стойности

Returns the resolution as an array and throws ImagickException on error.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual