The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageScene

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageSceneGets the image scene

Описание

int Imagick::getImageScene ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Gets the image scene.

Връщани стойности

Returns the image scene, throwing ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual