The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getInterlaceScheme

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getInterlaceSchemeGets the object interlace scheme

Описание

int Imagick::getInterlaceScheme ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Gets the object interlace scheme.

Връщани стойности

Gets the wand interlace scheme, throwing ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual