The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getIteratorIndex

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getIteratorIndexGets the index of the current active image

Описание

int Imagick::getIteratorIndex ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the index of the current active image within the Imagick object.

Връщани стойности

Returns an integer containing the index of the image in the stack, throwing ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual