The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getResource

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getResourceReturns the specified resource's memory usage

Описание

int Imagick::getResource ( int $type )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the specified resource's memory usage in megabytes.

Параметри

type

Refer to the list of resourcetype constants.

Връщани стойности

Returns the specified resource's memory usage in megabytes, throwing ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual