The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getSamplingFactors

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getSamplingFactorsGets the horizontal and vertical sampling factor

Описание

array Imagick::getSamplingFactors ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Gets the horizontal and vertical sampling factor.

Връщани стойности

Returns an associative array with the horizontal and vertical sampling factors of the image. Throws ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual