The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getSizeOffset

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getSizeOffsetReturns the size offset

Описание

int Imagick::getSizeOffset ( void )

Returns the size offset associated with the Imagick object. Този метод съществува ако Imagick е била компилирана за версия 6.2.9 на ImageMagick или по-нова.

Връщани стойности

Returns the size offset associated with the Imagick object, throwing ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual