The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getVersion

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getVersionReturns the ImageMagick API version

Описание

array Imagick::getVersion ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the ImageMagick API version as a string and as a number.

Връщани стойности

Returns the ImageMagick API version as a string and as a number, throwing ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual