The Imagick class
PHP Manual

Imagick::hasPreviousImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::hasPreviousImageChecks if the object has a previous image

Описание

bool Imagick::hasPreviousImage ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns TRUE if the object has more images when traversing the list in the reverse direction

Връщани стойности

Returns TRUE if the object has more images when traversing the list in the reverse direction, returns FALSE if there are none.


The Imagick class
PHP Manual